Privacyverklaring

Voetbalvereniging TSC'04, gevestigd aan de Bakenbosweg 6, 5932 AH Tegelen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

TSC'04 hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.


TSC'04 houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingegaan op 25 mei 2018.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval;

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Verwerking van persoonsgegevens van TSC'04 verenigings- en kaderleden/vrijwilligers

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door TSC'04 verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

Uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de leden- en sponsoradministratie in relatie tot voetbal-gerelateerde zaken en bijbehorende activiteiten die vanuit de voetbalvereniging TSC'04 worden geïnitieerd. Voorbeelden van voetbal gerelateerde zaken en bijbehorende activiteiten zijn:

 • Administratieve doeleinde (Leden, vrijwilligers en sponsoradministratie/Contributie);
 • Voetbal gerelateerde zaken en actviteiten/evenementen o.a.
 1. Registratie lidmaatschap bij de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) via Sportlink (administratief systeem knvb via de club);
 2. Registratie speler en of kader en hier eventueel gekoppeld welke spelvorm in Sportlink;
 3. Eventuele teamindeling op basis van leeftijden;
 4. (Team) foto voor plaatsing op de website van TSC'04 dan wel social media van TSC'04;
 5. Correspondentie tav training- en wedstrijdinformatie;
 6. Contributie-inning;
 7. Vermelding contactpersonen (aangekondigde evenementen, organisatie/teaminfo, open functies);
 8. Uitnodiging clubactiviteiten, ledenvergadering seizoenopening en/of -afsluiting;
 9. Uitnodiging (leden)vergaderingen/bijeenkomsten;
 10. Nieuwsbrieven;

Grondslag voor persoonsgegevens is de lidmaatschapsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan TSC'04 de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voor-en achternaam, voorletters;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer (vast en/of mobiel);
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Nationaliteit;
 • IBAN Bankrekeningnummer;
 • Naam rekeninghouder;
 • Machtiging automatische contributiegelden;


Bewaartermijn gegevens

Uw persoonsgegevens worden door TSC'04 opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst dan wel zo lang als op grond van de wet is vereist.

Contact

Indien u vragen/opmerkingen heeft aangaande deze verklaring of dit onderwerp of wellicht een klacht over uw persoonlijke gegevens op onze website, kunt U een bericht sturen via onderstaand formulier.

Vul aub het verplichte veld in
Vul aub het verplichte veld in
Vul aub het verplichte veld in
Vul aub het verplichte veld in
Vul aub het verplichte veld in